آیا از این کار اطمینان دارید

برای مشاهده نمرات اطلاعات زیر را وارد کنید

مشاهده

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نام پدر

رشته مهارتی

استاندارد نمره عملی نمره تئوری